cad is iompar eagraíochtúil ann? dúshláin agus deiseanna éagsúla atá ar fáil sa réimse seo a phlé?

sainiú gairid a dhéanamh ar iompar eagraíochtúil le dúshláin agus deiseanna

8 Freagraí

 • maxfr8Freagra is Fearr

  Is éard is Iompar Eagrúcháin ann staidéar agus cur i bhfeidhm eolais faoin gcaoi a bhfeidhmíonn daoine, daoine aonair agus grúpaí in eagraíochtaí. Déanann sé é seo trí chur chuige córais a ghlacadh. Is é sin, déanann sé caidreamh daoine-eagraíochta a léirmhíniú i dtéarmaí an duine iomláin, an ghrúpa iomláin, na heagraíochta iomláine, agus an chórais shóisialta iomláin. Is é an aidhm atá leis ná caidrimh níos fearr a thógáil trí chuspóirí daonna, cuspóirí eagraíochtúla agus cuspóirí sóisialta a bhaint amach.

  Mar a fheiceann tú ón sainmhíniú thuas, cuimsíonn iompar eagraíochtúil raon leathan ábhar, mar iompar an duine, athrú, ceannaireacht, foirne, srl. Ós rud é go bpléitear an iliomad ábhar seo i ranna eile den treoir ceannaireachta seo, déanfaidh an chuid seo gan dul isteach ar ábhair a pléadh roimhe seo.  Eilimintí den Iompar Eagrúcháin

  Tá bunús na heagraíochta ag brath ar fhealsúnacht, luachanna, fís agus aidhmeanna na bainistíochta. Spreagann sé seo an cultúr eagraíochtúil atá comhdhéanta den eagraíocht fhoirmiúil, den eagraíocht neamhfhoirmiúil agus den timpeallacht shóisialta. Cinneann an cultúr an cineál ceannaireachta, cumarsáide, agus dinimic ghrúpa laistigh den eagraíocht. Measann na hoibrithe gurb é seo cáilíocht na beatha oibre a threoraíonn a leibhéal spreagtha. Is é an toradh deiridh feidhmíocht, sástacht an duine aonair, agus fás agus forbairt phearsanta. Comhcheanglaíonn na heilimintí seo go léir chun an tsamhail nó an creat a oibríonn an eagraíocht a thógáil.

  Múnlaí um Iompar Eagrúcháin

  Tá ceithre mhúnla nó creat mór ann a bhfeidhmíonn eagraíochtaí as: Neamhspleách - Is é bunús an mhúnla seo cumhacht le treoshuíomh bainistíochta údaráis. Tá na fostaithe dírithe ar chách géilleadh agus spleáchas ar an mboss. Is é an riachtanas fostaí a shásaítear ná cothú. Is beag an toradh feidhmíochta.

  Coimeádach - Is é bunús an tsamhail seo acmhainní eacnamaíocha a bhfuil treoshuíomh bainistíochta airgid acu. Tá na fostaithe dírithe ar shlándáil agus ar shochair agus ar spleáchas ar an eagraíocht. Is é slándáil riachtanas an fhostaí a chomhlíontar. Is é an toradh feidhmíochta ná comhar éighníomhach.

  Tacúil - Is é bunús na samhla seo ceannaireacht le treoshuíomh bainistíochta tacaíochta. Tá na fostaithe dírithe ar fheidhmíocht agus ar rannpháirtíocht poist. Is é an riachtanas fostaí a shásaítear ná stádas agus aitheantas. Is é an toradh feidhmíochta ná tiomántáin dúisithe.

  Coláisteach - Is é bunús na samhla seo ná comhpháirtíocht le treoshuíomh bainistíochta ar obair foirne. Tá na fostaithe dírithe ar iompar freagrach agus féin-smacht. Is é riachtanas an fhostaí a shásaítear ná féin-réadú. Is é an toradh feidhmíochta díograis measartha.

  ag brionglóid faoi thimpistí eitleáin

  Cé go bhfuil ceithre mhúnla ar leithligh ann, ní oibríonn beagnach aon eagraíocht go heisiach i gceann amháin. De ghnáth is ceann ceannasach a bheidh ann, agus réimse amháin nó níos mó ag dul thar fóir sna samhlacha eile.

  Bhí fréamhacha na chéad mhúnla, autocratic, sa réabhlóid thionsclaíoch. Feidhmíonn bainisteoirí an chineáil eagraíochta seo as Teoiric McGregor X. Tosaíonn na trí mhúnla eile ag tógáil ar Theoiric McGregor Y. Tá gach ceann acu tagtha chun cinn thar thréimhse ama agus níl aon mhúnla ‘is fearr’ ann. Níor cheart smaoineamh ar an tsamhail choláisteach mar an tsamhail dheireanach nó is fearr, ach tús samhail nó paraidím nua.

  Córais Shóisialta, Cultúr agus Aonairiú

  Is éard atá i gcóras sóisialta tacar casta de chaidrimh dhaonna a idirghníomhaíonn ar go leor bealaí. Laistigh d’eagraíocht, cuimsíonn an córas sóisialta na daoine go léir ann agus a gcaidrimh lena chéile agus leis an domhan lasmuigh. Is féidir le hiompar ball amháin tionchar a bheith aige, go díreach nó go hindíreach, ar iompar daoine eile. Chomh maith leis sin, níl teorainneacha ag an gcóras sóisialta ... déanann sé earraí, smaointe, cultúr, srl a mhalartú leis an timpeallacht timpeall air.

  Is é an cultúr gnáth-iompar sochaí a chuimsíonn creidimh, nósanna, eolas agus cleachtais. Bíonn tionchar aige ar iompar an duine, cé gur annamh a théann sé isteach ina smaointeoireacht chomhfhiosach. Braitheann daoine ar chultúr mar tugann sé cobhsaíocht, slándáil, tuiscint agus an cumas dóibh freagairt do chás ar leith. Sin é an fáth go bhfuil eagla ar dhaoine roimh athrú. Tá eagla orthu go n-éireoidh an córas éagobhsaí, go gcaillfear a slándáil, ní thuigfidh siad an próiseas nua, agus ní bheidh a fhios acu conas freagairt do na cásanna nua.

  Is é atá i bpearsanú ná nuair a éiríonn le fostaithe tionchar a imirt ar an gcóras sóisialta trí dhúshlán a thabhairt don chultúr.

  Cruthaíonn ró-shóisialú agus ró-indibhidiúlacht aonrú.

  Cruthaíonn sóisialú ró-ard agus ró-indibhidiúlacht comhréireachta.

  Cruthaíonn éirí ró-bheag sóisialú agus pearsanú ró-ard éirí amach

  Cé gurb é an comhoiriúnú atá eagraíochtaí ag iarraidh a chruthú ná sóisialú ard agus pearsanú ard do thimpeallacht chruthaitheach. Seo a thógann sé chun maireachtáil i dtimpeallacht an-iomaíoch ... daoine a bheith ag fás leis an eagraíocht, ach an rud ceart a dhéanamh nuair is mian le daoine eile an bealach éasca a leanúint.

  Is gníomh cothromaíochta é seo. Is fearr leis an indibhidiúlacht cearta aonair, líonraí sóisialta cniotáilte go scaoilte, féin-urraim, agus luaíochtaí pearsanta agus gairmeacha. Bíonn sé ag faire amach d’uimhir 1! Is fearr leis an sóisialú nó an comhbhailitheachas an grúpa, comhchuibheas, agus fiafraíonn 'Cad é is fearr don eagraíocht?' Teastaíonn ó eagraíochtaí daoine dúshlán a thabhairt, ceistiú agus triail a bhaint astu agus an cultúr a cheanglaíonn iad le córas sóisialta a chothabháil.

  Forbairt Eagraíochta

  Is éard atá i bhForbairt Eagraíochta (OD) cur i bhfeidhm córasach an eolais ar eolaíocht iompraíochta ar leibhéil éagsúla, mar shampla grúpa, idirghrúpa, eagraíocht, srl., Chun athrú pleanáilte a chur i gcrích. Is é a chuspóirí cáilíocht oibre, táirgiúlachta, inoiriúnaitheachta agus éifeachtúlachta níos airde. Déanann sé é seo trí dhearcaí, iompraíochtaí, luachanna, straitéisí, nósanna imeachta agus struchtúir a athrú ionas gur féidir leis an eagraíocht oiriúnú do ghníomhartha iomaíocha, dul chun cinn teicneolaíochta, agus luas tapa an athraithe laistigh den timpeallacht.

  Tá seacht dtréith ag OD: Luachanna Daonnúla: Creidimh dearfacha faoi acmhainneacht fostaithe (Teoiric Y McGregor).

  Treoshuíomh Córais: Caithfidh gach cuid den eagraíocht, lena n-áirítear struchtúr, teicneolaíocht agus daoine, oibriú le chéile.

  Foghlaim ó Thaithí: Ba cheart gurb iad eispéiris na bhfoghlaimeoirí sa timpeallacht oiliúna an cineál fadhbanna daonna a bhíonn acu ag an obair. NÍOR teoiric agus léacht ar fad a bheadh ​​san oiliúint.

  Réiteach Fadhbanna: Aithnítear fadhbanna, bailítear sonraí, tógtar gníomh ceartaitheach, déantar dul chun cinn a mheas, agus déantar athruithe sa phróiseas réiteach fadhbanna de réir mar is gá. Tugtar Taighde Gníomhaíochta ar an bpróiseas seo.

  Treoshuíomh Teagmhasach: Roghnaítear agus cuirtear gníomhartha in oiriúint don riachtanas.

  Gníomhaire Athraithe: Athrú a spreagadh, a éascú agus a chomhordú.

  Leibhéil Idirghabhála: Is féidir fadhbanna a bheith ann ar leibhéal amháin nó níos mó san eagraíocht agus mar sin beidh idirghabháil amháin nó níos mó ag teastáil ón straitéis.

  Cáilíocht na Beatha Oibre (QWL)

  Cáilíocht na Beatha Oibre Is é fabhracht nó neamhfhabhracht na timpeallachta poist. Is é an aidhm atá leis ná poist agus dálaí oibre a fhorbairt atá sármhaith do na fostaithe agus don eagraíocht. Ceann de na bealaí chun QWL a chur i gcrích is ea dearadh poist. Is iad seo a leanas cuid de na roghanna atá ar fáil chun dearadh poist a fheabhsú:

  Fág an post mar atá ach ná fostaí ach daoine ar maith leo an timpeallacht docht nó gnáthobair. Baineann roinnt daoine taitneamh as slándáil agus tacaíocht tascanna na gcineálacha post seo.

  Fág an post mar atá, ach íoc níos mó leis na fostaithe.

  Na gnáthphoist a mheicníocht agus a uathoibriú. Lig robots é a láimhseáil.

  Agus an réimse a bhfuil grá ag OD dó - athdhearadh an phoist.

  Agus poist á n-athdhearadh tá dhá speictream le leanúint - méadú post agus saibhriú post. Cuireann méadú poist éagsúlacht níos mó tascanna agus dualgas leis an bpost ionas nach mbeidh sé chomh monotonous. Glacann sé seo le fairsinge an phoist. Is é sin, líon na dtascanna éagsúla a dhéanann fostaí. Is féidir é seo a chur i gcrích freisin trí rothlú poist.

  Ar an láimh eile, cuireann saibhriú poist le spreagthóirí breise. Cuireann sé doimhneacht leis an bpost - níos mó smachta, freagrachta agus lánrogha maidir leis an gcaoi a ndéantar an post. Tugann sé seo riachtanais ardoird don fhostaí, seachas méadú poist nach dtugann ach níos mó éagsúlachta.

  I measc na buntáistí a bhaineann le poist a shaibhriú tá: Fás an duine aonair

  Tá sástacht poist níos fearr ag daoine aonair

  Féin-réadú an duine aonair

  Feidhmíocht fostaithe níos fearr don eagraíocht

  Faigheann an eagraíocht fostaithe a bhfuil spreagadh intreach acu

  Lúide neamhláithreacht, láimhdeachas agus casaoidí don eagraíocht

  Úsáid iomlán a bhaint as acmhainní daonna don tsochaí

  gealach sagittarius ghrian capricorn

  Faigheann an tsochaí eagraíochtaí níos éifeachtaí

  Tá modhanna éagsúla ann chun saibhriú poist a fheabhsú: Éagsúlacht Scileanna: Déan tascanna éagsúla a dteastaíonn scil dhifriúil uathu. Tá sé seo difriúil ó mhéadú poist a d’fhéadfadh a cheangal ar an bhfostaí níos mó tascanna a dhéanamh, ach a éilíonn an tsraith chéanna scileanna.

  Aitheantas Tasc: Cruthaigh nó déan píosa iomlán oibre. Tugann sé seo tuiscint ar chríochnú agus freagracht as an táirge.

  Tasc Suntasach: Seo an méid tionchair a bhíonn ag an obair ar dhaoine eile de réir mar a bhraitheann an fostaí.

  Neamhspleáchas: Tugann sé seo rogha agus smacht d’fhostaithe ar chinntí a bhaineann le poist.

  Aiseolas: Faisnéis a insíonn d’oibrithe cé chomh maith agus atá siad ag feidhmiú. Féadann sé teacht go díreach ón bpost (aiseolas ó thasc) nó duine eile a fhoirmiú ó bhéal.

  Foinse (í): mise
 • Pryce

  D’fhéadfadh an Suíomh seo cabhrú leat.

  RE:

  cad is iompar eagraíochtúil ann? dúshláin agus deiseanna éagsúla atá ar fáil sa réimse seo a phlé?

  sainiú gairid a dhéanamh ar iompar eagraíochtúil le dúshláin agus deiseanna

  Foinse (í): plé ar iompar eagraíochtúil réimse na ndúshlán: https://shortly.im/V7teH
 • Gan ainm

  Má tá fadhbanna radhairc agat tá córais éagsúla ann chun é a shocrú

  Le bheith ar an eolas faoi conas é sin a dhéanamh is féidir leat a fháil amach anseo teicníc iallach atá dírithe ar thaighde

  http://improvevision.toptips.org/

  Ní féidir liom ach cúpla comhairle a sholáthar duit ach molaim féachaint ar an teicníc a phostáil mé thuas ... mar léiriú is féidir leat níos mó cothaithe a ghlacadh a choinníonn vitimín A, mar shampla, d’fhéadfadh cairéid cabhrú le d’fhís a fheabhsú go nádúrtha. Mar an gcéanna is féidir linn cleachtaí a dhéanamh. Tá cleachtaí ann, mar shampla, do liathróid súl a rolladh chun cearnóg do-thuigthe a chruthú a mholann na dochtúirí i gcónaí chun fís duine a fheabhsú. Ní smaoiním go gasta mar níl aon chur chuige gasta ann chun cuspóir an duine a bhaint amach.

  Is féidir le glasraí cuidiú le fís duine a fheabhsú. Glacaim leis i bhfianaise gur vegetarian mé agus go bhfanann cumhacht gearr-radharc mo shúl mar an gcéanna gan aon mhéadú tar éis thart ar 2 bhliain. Chuir sé iontas ar an dochtúir i bhfianaise go mbíonn méadú is mó de ghnáth ar dhéagóirí ag mo bhlianta ós rud é go mbímid ag stánadh go leanúnach ar an teilifís, ag seinm ríomhairí ina dhiaidh sin ag léamh. Níl a fhios agam an bhfuil sé fíor go hiomlán nó nach bhfuil, fós tá tionchar beag aige ar an toradh.

  Ar aon ráta molaim an nasc a phostáil mé a sheiceáil :) D’oibrigh sé dom

 • ork

  is léir go bhfuil tú ag iarraidh seo ar do chuid staidéir ghnó.

  is é iompar eagraíochtúil stíl oibre agus feisteas an fhostóra a fheidhmíonn siad in áitribh chultúir na heagraíochta.

  déantar iompar eagraíochtúil a mhodhnú i measc fostaithe agus foireann ghinearálta eile na heagraíochta chun bunsprioc na heagraíochta a bhaint amach agus chun cáil a fháil ar an margadh as a gcáilíocht.

  Foinse (í): ME.
 • Rahman

  Is é atá i OB- ná staidéar ar charachtar daoine / grúpa daoine / sochaí chun a thasc / tasc a chomhlíonadh a shanntar chun sprioc / cuspóirí a bhaint amach maidir le fís / mision tru arna oiriúnú ina dtimpeallacht níos fliche tá sé bunaithe ar dhearcadh coimeádach, coincheapúil, ilchúraim, scil teicneolaíochtaí, margadh iomaíoch nó rialaithe le dlíthe náisiúnta ....

 • Gan ainm

  sé ag déileáil le bean an duine

 • ZEESHAN KHAN

  tabhair roinnt samplaí plz

 • Gan ainm

  is nuair a bhíonn duine eagraithe i ndáiríre.